Algemene verkoopvoorwaarden


ARTIKEL 1 - Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen die DPF ("de Verkoper") sluit met consumenten en niet-professionele kopers ("de Afnemers of de Afnemer") die de door de Verkoper te koop aangeboden producten ("de Producten") willen kopen op de website www.pretagarnir.com.

De te koop aangeboden producten zijn voornamelijk kant-en-klare producten op basis van bladerdeeg, zandkoek of koekgebak.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden specificeren met name de voorwaarden voor de bestelling, de betaling, de levering en het beheer van de eventuele retourzendingen van de door de Klanten bestelde Producten.

De belangrijkste kenmerken van de Producten en in het bijzonder de specificaties, afbeeldingen en aanduidingen van de afmetingen of capaciteit van de Producten worden gepresenteerd op de website www.pretagarnir.com. De Klant is verplicht deze te lezen voordat hij een bestelling plaatst.

De keuze en aankoop van een Product is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

De foto's en afbeeldingen op de website www.pretagarnir.com zijn niet contractueel en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper. Gezien het bijzondere karakter van bepaalde producten die als "kant-en-klaar" worden verkocht, tonen sommige illustraties afgewerkte of gevulde producten. Deze producten zijn suggesties voor de presentatie en worden op geen enkele wijze te koop aangeboden.

De Klant is verplicht te verwijzen naar de beschrijving van elk Product om de essentiële eigenschappen en bijzonderheden van elk Product te kennen.

Productaanbiedingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van de voorraad.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden van toepassing, in het bijzonder die welke gelden voor de verkoop via andere distributie- en marketingkanalen.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk op de website www.pretagarnir.com en hebben, indien van toepassing, voorrang op elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document.

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en deze te hebben aanvaard door het daartoe voorziene vakje aan te kruisen vóór de uitvoering van de online bestelprocedure.

Aangezien deze algemene verkoopsvoorwaarden later kunnen worden gewijzigd, is de versie die van toepassing is op de aankoop van de klant de versie die van kracht is op de website op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst.

Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel vormen de in het computersysteem van de verkoper geregistreerde gegevens het bewijs van alle met de klant gesloten transacties.

De validatie van de bestelling door de Klant komt neer op een aanvaarding zonder beperking of voorbehoud van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

De Klant erkent dat hij over de vereiste capaciteit beschikt om de op de website www.pretagarnir.com aangeboden Producten te contracteren en te verwerven.

ARTIKEL 2 - Bestellingen

Het is aan de Klant om op de website www.pretagarnir.com de Producten te selecteren die hij wenst te bestellen, volgens de volgende voorwaarden:

Om een bestelling te plaatsen, volgt de Klant de verschillende stappen van het bestelproces op de site, namelijk de selectie van het (de) Product(en) gekozen door de rubriek "mijn mandje", de identificatie van de Klant door de rubriek "contactgegevens", het aanmaken van een "klantenrekening" op de site indien de Klant nog geen rekening heeft, de betalingsmodaliteiten door de rubriek "betaling" en de afhandeling van de bestelling door de rubriek "bevestiging".

De contractuele informatie wordt in het Frans weergegeven en moet ten laatste bij de validatie van de bestelling door de klant worden bevestigd.

Productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De verkoop wordt pas als definitief beschouwd als de Klant de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling door de Verkoper per e-mail heeft ontvangen.

De registratie van een bestelling op de site van de Verkoper wordt uitgevoerd wanneer de Klant deze Algemene Verkoopsvoorwaarden aanvaardt door het daartoe voorziene vakje aan te kruisen en zijn bestelling te valideren. De Klant heeft de mogelijkheid om de details van zijn bestelling, de totale prijs ervan te controleren en eventuele fouten te corrigeren alvorens zijn aanvaarding te bevestigen (artikel 1127-2 van het Burgerlijk Wetboek). Deze validatie houdt de aanvaarding in van het geheel van deze algemene verkoopsvoorwaarden en vormt het bewijs van de koopovereenkomst.

Het is dus aan de Klant om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden.

Elke bestelling op de website www.pretagarnir.com vormt de totstandkoming van een overeenkomst op afstand tussen de Klant en de Verkoper.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant waarmee een geschil over de betaling van een vorige bestelling bestaat, te annuleren of te weigeren.

De Klant zal de voortgang van zijn bestelling kunnen volgen op de website www.pretagarnir.com.

De Verkoper is niet van plan om de Producten op het consumentengedeelte van de website www.pretagarnir.com te verkopen aan professionals, maar alleen aan consumenten of niet-professionals, voor hun persoonlijke behoeften.

ARTIKEL 3 - Tarieven

De Producten worden geleverd tegen de geldende prijzen die vermeld staan op de website www.pretagarnir.com, op het moment van de registratie van de bestelling door de Verkoper. De prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief alle belastingen.

De prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door de Verkoper op de website www.pretagarnir.com worden toegekend.

Deze prijzen zijn vast en niet herzienbaar, zoals aangegeven op de website www.pretagarnir.com, de Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. Ze omvatten geen verwerkings-, verzend-, transport- en leveringskosten, die bovendien worden gefactureerd, onder de voorwaarden vermeld op de website www.pretagarnir.com en berekend vóór het plaatsen van de bestelling.

De van de Klant gevraagde betaling komt overeen met het totale bedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.

Een factuur wordt door de Verkoper opgesteld en bij de levering van de bestelling aan de Afnemer overhandigd.

ARTIKEL 4 - Betalingsvoorwaarden

Laattijdige betaling heeft tot gevolg dat alle door de Afnemer verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar worden, onverminderd enige andere actie die de Verkoper in dit verband tegen de Afnemer kan ondernemen.

De door de klant gedane betalingen worden pas als definitief beschouwd wanneer de verkoper de verschuldigde bedragen daadwerkelijk heeft ontvangen.

Bovendien behoudt de Verkoper zich het recht voor om in geval van niet-naleving van de hierboven vermelde betalingsvoorwaarden de levering van lopende bestellingen van de Klant op te schorten of te annuleren.

De geaccepteerde betaalmiddelen zijn die welke op de site worden vermeld.

Er mogen geen extra kosten, die de kosten van de verkoper voor het gebruik van een betaalmiddel te boven gaan, aan de klant in rekening worden gebracht.

De creditcardgegevens van de klant profiteren van het SSL-coderingsproces. Deze informatie wordt rechtstreeks naar de Bank van het bedrijf DPF gestuurd, gaat niet door en wordt dus niet opgeslagen op de servers van het bedrijf DPF.

ARTIKEL 5 - Leveringen

De door de Klant bestelde Producten worden geleverd op het grondgebied van de Europese Unie (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk) binnen de leveringstermijn die is vermeld op de Productfiche, waarbij de verwerkings- en leveringstermijn wordt toegevoegd aan het adres dat de Klant bij zijn bestelling op de website www.pretagarnir.com heeft opgegeven.

De levering is de overdracht van het fysieke bezit of de controle over het Product aan de Klant.

Behalve in bijzondere gevallen of wanneer één of meer Producten niet beschikbaar zijn, worden de bestelde Producten in één keer geleverd.

De Verkoper verbindt zich ertoe zijn uiterste best te doen om de door de Afnemer bestelde Producten binnen de bovenvermelde termijnen te leveren. Deze termijnen worden echter alleen ter informatie meegedeeld. Indien de bestelde Producten niet binnen dertig dagen na het sluiten van het contract zijn geleverd, om een andere reden dan overmacht of schuld van de Klant, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de Klant worden geannuleerd onder de voorwaarden van de artikelen L 216-2, L 216-3 en L 241-4 van het Franse Consumentenwetboek. De door de klant betaalde bedragen worden dan uiterlijk binnen veertien dagen na de datum van beëindiging van het contract aan hem geretourneerd, met uitsluiting van enige vergoeding of inhouding.

In het geval van een speciaal verzoek van de Klant met betrekking tot de verpakkings- of transportvoorwaarden van de bestelde Producten, dat naar behoren schriftelijk door de Verkoper is aanvaard, zullen de daaraan verbonden kosten worden onderworpen aan een specifieke aanvullende factuur, gebaseerd op een eerder schriftelijk door de Klant aanvaarde offerte.

Behalve in het geval van de wettelijke conformiteitsgarantie, die in artikel 8 hieronder wordt behandeld, moet de Klant de conformiteit van de geleverde of afgehaalde goederen controleren vooraleer hij een leveringsdocument ondertekent. In geval van vaststelling van een anomalie zal de Klant zijn voorbehoud rechtstreeks op het leveringsdocument vermelden, gevolgd door zijn handtekening. In geval van een ernstige anomalie (gescheurde verpakking, geopende, ontbrekende of beschadigde producten...) zal de Klant het pakket weigeren en zal hij op het leveringsdocument de redenen voor zijn weigering vermelden. Deze controle wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant, of een persoon die gemachtigd is om het pakket in zijn naam in ontvangst te nemen, het leveringsdocument heeft ondertekend. De Klant moet ook de reservaties bevestigen aan de Klantendienst (op het adres vermeld in de rubriek "Klantendienst") binnen de drie werkdagen na ontvangst van het (de) artikel(en). Indien de Klant niet de gelegenheid heeft gehad om de goede staat van het pakket effectief te controleren, heeft hij een termijn van tien dagen na ontvangst om zijn reserveringen te melden.

Elke claim die buiten deze termijnen wordt ingediend, wordt niet aanvaard.

De Verkoper verbindt zich ertoe om Producten die niet overeenstemmen met de bestelling van de Klant terug te betalen of om te ruilen. Hiertoe dient de Klant binnen vijftien dagen na de levering of de intrekking van het (de) Product(en) schriftelijk (per e-mail aan info@pretagarnir.com of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de Klantendienst) elke klacht in verband met de niet-conformiteit van een Product in verband met zijn bestelling te sturen en bij die gelegenheid zijn keuze tussen terugbetaling of omruiling te preciseren.

In alle gevallen bedoeld in dit artikel 5 kan de terugzending van Producten alleen worden geaccepteerd voor complete Producten, in hun oorspronkelijke staat (originele verpakking, gebruiksaanwijzing, accessoires, etc.). In dezelfde gevallen worden de retourkosten door de verkoper vergoed.

ARTIKEL 6 - Eigendomsoverdracht - Overdracht van risico's

De eigendomsoverdracht van de Producten van de Verkoper aan de Afnemer vindt pas plaats nadat de Afnemer de prijs volledig heeft betaald, ongeacht de leveringsdatum van de genoemde Producten.

Ongeacht de datum van eigendomsoverdracht van de Producten, zal de overdracht van de risico's van verlies en verslechtering ervan pas plaatsvinden op het moment dat de Klant de Producten fysiek in bezit neemt. De Producten reizen dus op risico en gevaar voor de Verkoper.

ARTIKEL 7 - Recht van herroeping

7.1. Principe

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen beschikt de Klant over een termijn van veertien dagen vanaf de ontvangst van het Product om zijn herroepingsrecht van de Verkoper uit te oefenen, zonder opgave van redenen of betaling van een boete, met het oog op omruiling of terugbetaling, op voorwaarde dat de Producten in hun oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat worden geretourneerd binnen veertien dagen na kennisgeving aan de Verkoper van de beslissing van de Klant om zich terug te trekken.

Retourzendingen moeten in originele staat en compleet zijn (verpakking, accessoires, handleidingen, ...) zodat ze weer in nieuwe staat op de markt kunnen worden gebracht.

Beschadigde, vervuilde of onvolledige producten worden niet teruggenomen. De klant kan door de verkoper aansprakelijk worden gesteld in geval van waardevermindering van het goed als gevolg van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking ervan vast te stellen. Om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen, dient de Afnemer deze slechts te behandelen en te inspecteren op een wijze die ook in een winkel zou zijn toegestaan. De Klant dient de zaak tijdens de herroepingstermijn met alle nodige zorgvuldigheid te behandelen en te inspecteren.

Het herroepingsrecht kan op alle mogelijke manieren worden uitgeoefend, met name online, met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website www.pretagarnir.com, in welk geval de Verkoper de Klant onmiddellijk een ontvangstbevestiging op een duurzame drager zal sturen, of per post met behulp van het herroepingsformulier in de bijlage.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de genoemde termijn wordt alleen de prijs van het (de) gekochte Product(en) en de verzendkosten vergoed; de retourkosten blijven voor rekening van de Klant. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als datgene wat de klant voor de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij de klant uitdrukkelijk instemt met terugbetaling via een ander betaalmiddel.

De terugbetaling zal gebeuren binnen veertien dagen na ontvangst, door de Verkoper, van de door de Klant geretourneerde Producten onder de voorwaarden van dit artikel of na het leveren van het bewijs van verzending van de Producten door de Klant.

 

7.2. Uitzondering

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen kan het herroepingsrecht in de volgende gevallen niet worden uitgeoefend:

. Levering van diensten die volledig zijn uitgevoerd vóór het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de klant en uitdrukkelijke verzaking aan zijn herroepingsrecht ;

. Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen ;

. Levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn gemaakt of duidelijk zijn gepersonaliseerd;

. Levering van goederen die snel kunnen bederven of aflopen;

. Levering van goederen die na levering door de klant niet zijn verzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd;

. Levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk met andere zaken zijn vermengd;

. Levering van alcoholische dranken waarvan de levering meer dan dertig dagen wordt uitgesteld en waarvan de bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen waarde afhankelijk is van marktschommelingen waarop de verkoper geen invloed heeft;

. Levering van audio- of video-opnamen of computersoftware wanneer deze na levering door de klant zijn ontgrendeld;

. Levering van een krant, tijdschrift of tijdschrift, met uitzondering van contracten voor abonnementen op dergelijke publicaties.

ARTIKEL 8 - Aansprakelijkheid van de verkoper - Garantie

De producten die op de website www.pretagarnir.com worden verkocht, zijn in overeenstemming met de in Frankrijk geldende regelgeving en hebben prestaties die compatibel zijn met niet-professioneel gebruik.

De door de Verkoper geleverde Producten genieten van rechtswege en zonder bijkomende betaling, onafhankelijk van het herroepingsrecht, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen,

-       de wettelijke conformiteitsgarantie voor Producten die ogenschijnlijk gebrekkig zijn, beschadigd zijn of niet overeenstemmen met de bestelling,

-       de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die het gevolg zijn van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde Producten aantasten en deze ongeschikt maken voor gebruik,

onder de voorwaarden en volgens de voorwaarden die in het onderstaande kader worden genoemd en die zijn gedefinieerd in de bijlage bij deze algemene verkoopvoorwaarden (Conformiteitsgarantie / Garantie van Verborgen gebreken).

 

De Verkoper blijft aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van de goederen met het contract onder de voorwaarden voorzien in de artikelen L.217-4 en volgende van het Consumentenwetboek en voor verborgen gebreken van de verkochte goederen onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Wanneer de Klant handelt in het kader van de wettelijke garantie van conformiteit:

- De Klant heeft een termijn van twee jaar vanaf de levering van het goed om te handelen:

- De klant kan kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen, met inachtneming van de kostenvoorwaarden van artikel L. 217-9 van het Franse Consumentenwetboek;

- De Afnemer is vrijgesteld van het leveren van het bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende de zes maanden volgend op de levering van de goederen. Deze periode wordt verlengd tot vierentwintig maanden vanaf 18 maart 2016, met uitzondering van tweedehands goederen.

 

U kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte ding in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen. In dit geval kunt u kiezen tussen annulering van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Verkoper binnen de bovenvermelde termijnen op de hoogte brengen van de niet-conformiteit van de Producten of van het bestaan van verborgen gebreken en de gebrekkige Producten terugsturen in de staat waarin ze werden ontvangen, met alle elementen (accessoires, verpakking, instructies, enz.).

In overeenstemming met de geldende wetgeving zal de Verkoper Producten of onderdelen die onder de garantie vallen en die als niet-conform of defect worden beschouwd, vergoeden, vervangen of repareren.

Vergoedingen voor Producten die als niet-conform of gebrekkig worden beschouwd, zullen zo snel mogelijk worden betaald nadat de Verkoper het gebrek aan conformiteit of het latente gebrek heeft vastgesteld.

De terugbetaling zal gebeuren door middel van een bankoverschrijving naar de bestelling van de klant.

De Verkoper is niet aansprakelijk in geval van misbruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de Klant, zoals in geval van normale slijtage van het Product, ongeval of overmacht.

De garantie van de Verkoper is in ieder geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van niet-conforme of defecte Producten.

ARTIKEL 9 - Gegevensverwerking en vrijheden

Overeenkomstig de wet 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd bij de wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018, wordt eraan herinnerd dat de aan de klant gevraagde persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de verwerking van zijn bestelling en voor het opstellen van de facturen, in het bijzonder.

Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan de eventuele partners van de Verkoper die belast zijn met de uitvoering, de verwerking, het beheer en de betaling van de bestellingen.

De verwerking van de informatie die via de website www.pretagarnir.com wordt gecommuniceerd, voldoet aan de wettelijke eisen voor de bescherming van persoonsgegevens, waarbij het gebruikte informatiesysteem zorgt voor een optimale bescherming van deze gegevens.

De Klant heeft, in overeenstemming met de geldende nationale en Europese regelgeving, een permanent recht van toegang, wijziging, rectificatie, verzet tegen de overdraagbaarheid en beperking van de verwerking met betrekking tot de informatie die op hem betrekking heeft. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door zijn identiteit te bewijzen aan de vennootschap DPF op het volgende e-mailadres: info@pretagarnir.com of per post aan Société DPF, Z.I. De La Rouge Porte, B.P. 153, 59433 Halluin.

 

ARTIKEL 10 - Intellectuele eigendom

De inhoud van de website www.pretagarnir.com is eigendom van de Verkoper en wordt beschermd door de Franse en internationale wetten op het gebied van intellectueel eigendom.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is strikt verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.

Bovendien blijft de Verkoper eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de foto's, presentaties, studies, tekeningen, modellen, prototypes, enz. die worden gemaakt (zelfs op verzoek van de Klant) met het oog op het leveren van de Diensten aan de Klant. De Klant onthoudt zich daarom van het reproduceren of exploiteren van deze studies, tekeningen, modellen en prototypes, etc., op welke manier dan ook.

ARTIKEL 11 - Overmacht

De partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van een van hun verplichtingen, zoals hierin beschreven, het gevolg is van een geval van overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek.

De partij die de gebeurtenis vaststelt, stelt de andere partij onmiddellijk in kennis van haar onvermogen om te presteren en motiveert haar onvermogen om te presteren ten aanzien van deze laatste. De opschorting van verplichtingen mag in geen geval aanleiding geven tot aansprakelijkheid voor het niet nakomen van de betreffende verplichting, noch aanleiding geven tot het betalen van schadevergoeding of boetes voor vertraging.

De uitvoering van de verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht indien deze van tijdelijke aard is. Zodra de oorzaak van de opschorting van hun wederzijdse verplichtingen is verdwenen, stellen de partijen dan ook alles in het werk om de normale uitvoering van hun contractuele verplichtingen zo spoedig mogelijk te hervatten. Daartoe stelt de verhinderde partij de andere partij per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of door middel van een buitengerechtelijke akte in kennis van de hervatting van haar verplichting. Indien de belemmering definitief is, wordt het onderhavige contract zuiver en alleen opgezegd binnen tien dagen na de verzending van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging waarin de andere partij in kennis wordt gesteld van de opzegging door de andere partij.

ARTIKEL 12 - Toepasselijk recht - Taal

Deze algemene verkoopsvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende transacties worden beheerst en zijn onderworpen aan het Franse recht.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn in het Frans geschreven. In geval van vertaling in een of meer vreemde talen wordt alleen de Franse tekst in geval van een geschil als authentiek beschouwd.

 

ARTIKEL 13 - Klantenservice

De Klant wordt uitgenodigd om contact op te nemen met de Verkoper op het volgende adres en telefoonnummer:

. Per post op : info@pretagarnir.com ;

. Per post naar : Société DPF, Z.I. De La Rouge Porte, B.P. 153, 59433 Halluin;

. Per telefoon: 03.20.23.04.44

 

ARTIKEL 14 - Geschillen

Alle geschillen waartoe de in toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden gesloten koop- en verkooptransacties aanleiding zouden kunnen geven, betreffende hun geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging, gevolgen en gevolgen en die niet konden worden opgelost tussen de verkoper en de klant, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gemene recht.

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij in elk geval een beroep kan doen op de klassieke bemiddeling, in het bijzonder met de Commission de la médiation de la consommation (C. consom. art. L 612-1) of met de bestaande sectorale bemiddelingsinstanties, waarvan de referenties te vinden zijn op de website www.pretagarnir.com, of op elke alternatieve geschillenbeslechtingsmethode (bv. verzoening) in geval van een geschil.

ARTIKEL 15 - Precontractuele informatie - Aanvaarding door de klant

Het feit dat een natuurlijk persoon op de website www.pretagarnir.com bestelt, impliceert de volledige naleving en aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden en de verplichting tot betaling van de bestelde producten, die uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant, die in het bijzonder afziet van het recht om zich te beroepen op elk tegenstrijdig document, dat niet afdwingbaar zou zijn tegenover de Verkoper.

BIJLAGE I - Bepalingen inzake wettelijke garanties

Artikel L217-4 van het consumentenwetboek

De verkoper is verplicht de goederen te leveren in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor gebreken aan de conformiteit die voortvloeien uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, indien deze laatste hem door het contract in rekening is gebracht of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Artikel L217-5 van het consumentenwetboek

-       geschikt zijn voor het gebruik dat normaal gesproken van een soortgelijk goed wordt verwacht en, in voorkomend geval: overeenstemmen met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten bezitten die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of een model waarin de kwaliteiten worden gepresenteerd die een koper op grond van openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in de reclame of de etikettering, gewettigd mag verwachten

-       Of de kenmerken die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld of geschikt zijn voor een bijzonder gebruik dat door de koper wordt nagestreefd, ter kennis van de verkoper worden gebracht en door deze laatste worden aanvaard.

Artikel L217-12 van het consumentenwetboek

Elke actie als gevolg van een gebrek aan overeenstemming verjaart na twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen.

Artikel L217-16 van het consumentenwetboek

Wanneer de koper de verkoper, in de loop van de commerciële garantie die hem bij de aankoop of de herstelling van de roerende goederen wordt toegekend, vraagt om een herstelling uit te voeren die onder de garantie valt, wordt elke periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen toegevoegd aan de resterende looptijd van de garantie. Deze termijn loopt vanaf de datum van het verzoek om interventie van de koper of vanaf de datum waarop de betrokken goederen ter beschikking worden gesteld voor reparatie, indien deze beschikbaar zijn na het verzoek om interventie.

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek

De verkoper is gebonden aan de garantie op grond van verborgen gebreken van het verkochte, die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bestemd, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben aangeschaft, of er alleen een lagere prijs voor zou hebben betaald, als hij daarvan op de hoogte was geweest.

Artikel 1648, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek

De vordering als gevolg van een remmend gebrek moet door de koper binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingesteld.

BIJLAGE II - Intrekkingsformulier

Dit formulier moet alleen worden ingevuld en geretourneerd als de Klant zich wil terugtrekken uit de bestelling die is geplaatst op www.pretagarnir.com, met uitzondering van uitsluitingen of beperkingen van de uitoefening van het herroepingsrecht volgens de toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden.

Ter attentie van:

Société DPF, Z.I. De La Rouge Porte, B.P. 153, 59433 Halluin

-       Volgorde van de :…………………………………………………

-       Bestelnummer :...........................................................

-       Naam van de klant: ...........................................................................

-       Adres van de klant :.......................................................................

Handtekening van de klant (alleen als dit formulier op papier wordt aangemeld) :